X
Close
Menu

Mặt bằng tổng thể

The aqua
Tầng 3 The Aqua Tầng 3A - 5 The Aqua Tầng 7 - 8 The Aqua Tầng 10 - 11 The Aqua Tầng 6 The Aqua Tầng 9 The Aqua Tầng 12 The Aqua Tầng 12A The Aqua Tầng 14 The Aqua Tầng 15 The Aqua